Yugtest

1 Загальні положення

1.1 Сертифікація систем менеджмента управління щодо виробництва певної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи управління замовника вимогам стандартів  і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативної документації, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходи щодо запобігання виробленню такої продукції на постійній основі.

1.2 Сертифікація систем управління проводиться за ініціативою виробника або за рішенням органу з сертифікації продукції.

Обўєктами оцінок під час сертифікації систем управління та наглядових аудитів за сертифікованими системами є:

 • діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог стандартів та іншої нормативної документації щодо оцінки систем управління;
 • стан виробництва з точки зору можливості забезпечення стабільної якості продукції, система управління виробництва якої сертифікується;
 • якість продукції на підставі аналізу інформації з різних джерел, в тому числі результатів випробувань продукції.

1.3 Програма аудиту передбачає:

 • аналіз вихідної документації замовника;
 • первинну сертифікацію у два етапи;
 • наглядові аудити на перший і другий роки;
 • ресертифікаційний аудит на третій рік до закінчення сертифікації.

1.4 Орган з сертифікації (ОС) ідентифікує, аналізує і документує вірогідність конфлікту інтересів, що є результатом надання сертифікації, включаючи будь-які конфлікти, що є результатом його взаємозв'язків. Якщо будь-який взаємозв'язок створює загрозу неупередженості, ОС документує цей факт в Протоколі аналізування загроз неупередженості за контрактом , де формулює свої дії щодо усування або мінімізування таких загроз. Ця інформація надається на засідання Ради. Впроваджені дії охоплюють всі потенційні джерела конфлікту інтересів, які ідентифіковані, незалежно від того чи вони виникають в органі сертифікації або через діяльність інших осіб, органів або організацій.

1.5 При аналізуванні загроз неупередженості ОС вимагає від внутрішнього і зовнішнього персоналу, повідомляти про будь-яку ситуацію, відому йому, яка може загрожувати йому або органу сертифікації конфліктом інтересів. ОС С використовує цю інформацію як дані для ідентифікації загроз неупередженості, що пов'язані з діяльністю такого персоналу або організаціями  і реєструє в Протоколі аналізування загроз неупередженості за контрактом. ОС не використовує такий персонал, внутрішній або зовнішній, якщо вони не можуть демонструвати, що конфлікт інтересів відсутній.

1.6 Коли взаємовідносини становлять неприйнятну загрозу неупередженості,  послуга з сертифікації не надається.

2  Аналіз вихідної документації замовника

2.1 На етапі аналізу вихідної документації здійснюється:

 • приймання та розгляд заяви;
 • направлення опитувальної анкети і передача вихідних матеріалів підприємства-заявника;
 • затвердження групи аудиту;
 • укладення господарчого договору на виконання робіт;
 • оформлення фінансових документів для оплати.

2.2 Виробник, який претендує на сертифікацію системи управління, подає в ОС заявку.

Організація-заявник, шляхом подання Заявки, забезпечує необхідну інформацію, яка надає можливість визначити наступне:

 • бажану галузь сертифікації;
 • загальні особливості організації-заявника, включаючи назву і адресу(и) фактичного розташування, істотних аспектів його процесів і діяльності, і будь-які доречні правові зобов'язання;
 • загальну інформацію стосовно галузі сертифікації, що стосується організації-заявника, як, наприклад, види діяльності, людські і технічні ресурси, функції і взаємозв'язки в більшому об'єднанні, якщо такі є;
 • інформацію, що стосується всіх процесів, використовуваних організацією за аутсорсінгом, які впливатимуть на відповідність вимогам;
 • стандарти або інші вимоги для яких організація-заявник бажає сертифікації;
 • інформацію, що стосується використовування консалтингу щодо його системи управління.

2.3 Заявка на проведення робіт з сертифікації системи управління повинна мати заповнені всі реквізити, підписана заявником і мати печатку заявника.

Заступник керівника ОС проводить розгляд заявки і додаткової інформації для сертифікації, щоб забезпечити, що:

 • інформація про організацію-заявника і систему управління достатня для проведення аудиту;
 • вимоги до сертифікації чітко визначені і задокументовані, і надані організації-заявнику;
 • будь-яки відомі непорозуміння між органом сертифікації та організацією-заявником вирішені;
 • ОС має компетентність і здатність виконати сертифікацію;
 • бажана галузь сертифікації, розташування виробничих ділянок організації-заявника, час, що необхідний для виконання аудиту і будь-які інші питання, що впливають на процес сертифікації, враховані (мова, умови безпеки, загрози неупередженості, і т.п.).

Менеджер з якості реєструє заявку в «Журналі реєстрації заявок на сертифікацію».

Заступник керівника ОС контролює зміст та правильність заповнення заявки, уточнює з заявником найменування та коди ДКПП продукції, стосовно якої подана заявка, та разом із керівником ОС приймає рішення про компетентність аудиторів і керівника групи, необхідну для включення в групу  аудиту, можливість чи неможливість проведення сертифікації системи управління, виходячи із результатів аналізування причетності продукції до заявлених напрямків галузі акредитації. Заступник керівника вносить дані, що аналізувалися в Протоколі аналізування заявки, а керівник ОС обґрунтовує та виносить рішення щодо проведення аудиту. Менеджер з якості направляє копію Протоколу аналізування заявки замовнику для інформування його про рішення щодо проведення аудиту. Термін надання замовникові протоколу не повинен перевищувати 1 тижня після надання їм заявки.

2.4 Заступник керівника ОС визначає робочий час та вартість робіт відповідно до „

Порядку визначення кількості аудиторського часу і вартості робіт початкової сертифікації, нагляду і переоцінки систем управління. У разі наявності декількох ділянок замовника, що сертифікується, ОС забезпечує наявність договору, що має юридичну силу, з всіма філіями замовника, що охоплені галуззю сертифікації.

3 Етап 1 первинного сертифікаційного аудиту системи управління

3.1  Менеджер з якості за результатами розгляду та після реєстрації заявки направляє підприємству-заявнику опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи управління та перелік вихідних матеріалів для оцінки стану виробництва.

3.2 Заступник керівника ОС визначає обсяг часу, потрібний, щоб спланувати і досягти повного і результативного аудиту системи управління замовника. Час аудиту, визначений органом сертифікації, і обґрунтування його, реєструється в Часовій діаграмі аудитора.

5.3.3 Завідуюча канцелярією складає фінансові документи для оплати робіт, оформлює договір з урахуванням Часової діаграми аудитора та передає їх виконавцю для надання замовникові. Дозволяється, на вимогу заявника, складати договір та здійснювати попередню оплату за весь комплекс послуг з сертифікації систем управління.

3.4 Після надання замовником необхідних документів, керівник ОС, або заступник керівника ОС (той, хто не приймає участь у  перевірці) здійснює вибір і призначення групи аудиту, включаючи керівника групи аудиту, враховуючи:

 • сферу, критерії і визначену тривалість аудиту;
 • наявність у членів групи знань та вмінь, визначених в Протоколі аналізування заявки, які необхідні для досягнення цілей аудиту.
 • застосовані законодавчі, регламентувальні, контрактні та сертифікаційні вимоги;
 • необхідність забезпечення незалежності групи аудиту від діяльності, що перевіряється, та уникнення конфліктів інтересів;
 • здатність членів групи аудиту результативно співпрацювати з об'єктом аудиту;
 • мову, соціальні і культурні особливості об'єкта аудиту.

Результати вибору реєструються в Протоколі формування групи аудиту.

Свою діяльність аудитори здійснюють згідно з вимогами цієї процедури.

До складу групи аудиту обовўязково включають експерта з розробки та (або) технології виробництва відповідної продукції.

Аудитори-стажисти можуть входити до складу групи аудиту, але вони не мають повноважень здійснювати аудит без керівництва чи нагляду керівника групи аудиту.

До затвердження наказу про склад групи заступник керівника ОС здійснює перевірку керівника та членів групи аудиту, особливо залученого персоналу, щодо відсутності надання ними консалтингових послуг замовнику протягом останніх 2-х років. Крім того, якщо є підстави (див. п. 5.1.5), заступник керівника ОС детально ідентифікує потенційну загрозу неупередженості від скомпрометованого персоналу та, якщо цей персонал не продемонструє, що конфлікт  інтересів відсутній, вимагає його заміни. Загрозу неупередженості може становити залучення до аудиту фахівців організацій, системи управління яких сертифіковані ОС, залучення сторонніх аудиторів чи експертів до перевірки свого та споріднених підприємств, конкурентів чи інших організацій, з якими були якісь відносини. Заступник керівника ОС перевіряє також, щоб основна робота залученого персоналу не несла загрози їхньої неупередженості, наприклад, у випадках, коли є намір з їхнього боку використання результатів аудиту для цілей державного нагляду за сертифікованим підприємством.;

Проект наказу про призначення групи аудиту надається заявнику для узгодження.

Підприємство-заявник в тижневий термін може запросити додаткову інформацію стосовно кожного члена групи аудиту та відхилити запропонований склад групи аудиту, якщо вважає, що здійснення перевірки цим складом може спричинити конфліктні ситуації.

У разі змін новий склад групи аудиту узгоджується з заявником і затверджується наказом керівника ОС.

Після затвердження наказу про склад групи аудиту проведення подальших робіт організовує призначений керівник групи аудиту.

3.5 Після надходження опитувальної анкети і вихідних матеріалів від підприємства-заявника керівник групи аудиту розробляє програму етапу 1 первинного сертифікаційного аудиту системи управління.

3.6 Роботи продовжуються після узгодження із Замовником групи аудиту і затвердження керівником ОС програми перевірки.

3.7 Аудит етапу 1  виконується відповідно до Програми первинного сертифікаційного аудиту

 • щоб перевірити документацію системи управління замовника;
 • щоб оцінити розташування замовника і специфічні умови розташувань ділянок, і ужити обговорення з персоналом замовника з метою визначення готовності для аудиту етапу 2;
 • щоб проаналізувати стан замовника і його розуміння вимог стандарту, зокрема стосовно визначення ключових характеристик або істотних аспектів, процесів, цілей і дії системи управління;
 • щоб зібрати необхідні відомості щодо галузі системи управління, процесів і розташування(нь) замовника, і пов'язаних обов'язкових і законодавчих аспектів і їх дотримування (наприклад, якісні, законодавчі аспекти діяльності замовника, і т.п.);
 • щоб проаналізувати розподіл ресурсів для аудиту етапу 2 і погодити з замовником деталі аудиту етапу 2;
 • щоб забезпечити конкретизацію планування аудиту етапу 2 завдяки достатньому розумінню системи управління замовника і діяльностей ділянок стосовно можливих істотних аспектів;
 • щоб оцінити, чи плануються і виконуються внутрішні аудити і аналізування керівництвом і що ступень впровадження системи управління підтверджує, що клієнт готовий для аудиту етапу 2.

Для більшості систем управління щонайменше частина аудиту етапу 1 виконується у замовника для того, щоб досягти цілей, визначених вище.

3.8 Етап 1 первинного сертифікаційного аудиту здійснюється шляхом проведення аналізу опитувальної анкети, вимог НД на продукцію, документів та відомостей про якість продукції, наданих підприємством.

3.9  Паралельно з аналізом матеріалів, одержаних від підприємства-заявника, група аудиту організує збір та аналіз додаткових відомостей про якість продукції, стосовно якої проводяться роботи з сертифікації системи управління від незалежних джерел (дані територіальних центрів Держспоживстандарту України, Товариства з захисту прав споживачів, відомості від окремих споживачів продукції замовника, протоколи сертифікаційних та інших випробувань за необхідністю).

3.10 Обсяги перевірки при проведенні етапу 1 визначаються згідно розробленої програми.

3.11 Етап 1 первинного сертифікаційного аудиту завершується підготовкою письмового звіту щодо доцільності (недоцільності) проведення етапу 2 з первинної сертифікації системи управління. Звіти готуються у 2-х примірниках: для ОС і для підприємства-заявника.

3.12 Призначений виконавець направляє підприємству-заявнику затверджений Звіт за результатами етапу 1 первинного сертифікаційного аудиту, включаючи визначення будь-яких ділянок, що викликають занепокоєння та які можуть бути класифіковані як невідповідність під час аудиту етапу 2.

3.13 У разі негативного рішення за результатами етапу 1 первинного сертифікаційного аудиту у Звіті наводяться причини такого рішення та усі невідповідності системи управління, що перевіряється, вимогам відповідних НД.

У визначенні інтервалу між аудитами етапів 1 і 2, який не перебільшує 3 місяців,  ОС приймає до уваги потреби замовника вирішити проблемні питання які були виявлені протягом аудиту етапу 1. ОС переглядає його заходи для етапу 2. Після чого сторони узгоджують термін початку аудита етапа 2.

Усі невідповідності мають бути усунені до проведення етапу 2 первинного сертифікаційного аудиту. Після урахування всіх зауважень групи аудиту підприємство-заявник може подавати свою систему управління на повторний етап 1 первинного сертифікаційного аудиту.

Повторна перевірка оплачується окремо.

4 Етап 2 первинної сертифі кації системи управління

4.1 Подальше проведення робіт з сертифікації системи управління здійснюється групою аудиту, що проводила етап 1.

4.2 Мета аудиту етапу 2 - оцінити впровадження, включаючи результативність, системи управління замовника. Аудит етапу 2 проводиться групою аудиту на місці розташування(нь) замовника. Аудит охоплює щонайменше таке:

 • інформація і докази про відповідність всім вимогам стандарту системи управління або додаткових нормативних документів систем управління;
 • здійснення моніторингу, вимірювання, звітування і перегляду на відповідність ключовим завданням і цілям (сумісним з очікуваннями у застосованому стандарті системи управління або іншому нормативному документі системи управління);
 • систему управління замовника і виконання законодавчих вимог;
 • оперативне управління процесами замовника;
 • внутрішній аудит і аналізування керівництвом;
 • відповідальність керівництва замовника за власну політику;
 • зв'язки між нормативними вимогами, політикою, завданнями та цілями (сумісними з очікуваннями у застосованому стандарті системи управління або іншому нормативному документі), будь-якими застосовними законодавчими вимогами, обов'язками, компетентністю персоналу, процесами, процедурами, показниками роботи і даними внутрішнього аудиту і рішеннями.

4.3 На підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від підприємства-заявника, на етапі 1, керівник групи аудиту розробляє програму етапу 2 первинної сертифікації системи управління (з урахуванням специфіки підприємства, продукції, що випускається, вимог споживачів та ін.) та підготовлює необхідні робочі документи.

Програма етапу 2 первинної сертифікації системи управління повинна містити такі відомості:

 • мета і галузь етапу 2 первинної сертифікації системи управління;
 • підстава для проведення перевірки;
 • дата і місце проведення перевірки;
 • склад групи аудиту;
 • перелік нормативних документів, на відповідність яким здійснюється перевірка;
 • об'єми перевірки, в тому числі:

  • перелік структурних підрозділів, що перевіряються;
  • перелік елементів системи управління, яка підлягає перевірці;
  • назву об'єктів і етапів технологічного процесу виробництва продукції, які підлягають перевірці;
  • джерела інформації про якість продукції;                     
  • перелік процедур і методів проведення перевірки;
  • орієнтовані терміни проведення кожного із заходів програми;
  • розподіл обов'язків, в тому числі почасовий;
  • вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації;
  • перелік організацій та осіб, яким надається звіт про перевірку.

4.4 У випадку розгалуженої структури організації-замовника, керівник групи аудиту керується Програмою вибірковості, щоб гарантувати належний аудит системи управління.

4.5 Завдання, надані групі аудиту, визначаються і доводяться до організації-замовника за допомогою Програми проведення етапу 2 первинної сертифікації. Вони вимагають від групи аудиту:

 • розглянути і перевірити структуру, політику, процеси, процедури, записи і пов'язані документи організації замовника стосовно системи управління;
 • визначити, що задовольняються всі вимоги, відносно заявленої галузі сертифікації;
 • визначити, що процеси і процедури встановлені, впроваджені і виконуються результативно, щоб забезпечити основу для впевненості в системі управління замовника;
 • повідомити замовнику про його дії, будь-які несумісності між політикою замовника, цілями і метою (що відповідають очікуваннями відповідного стандарту на систему управління або іншому нормативному документу) і результати.

4.6 Програма розробляється згідно Програми етапу 2 первинного сертифікаційного аудиту системи управління та надається підприємству-заявнику за два тижні до перевірки для ознайомлення та узгодження дати аудиту.

В Програмі етапу 2 первинного сертифікаційного аудиту ОС надає ім'я, посаду, місце роботи і, коли вимагається, іншу інформацію стосовно кожного члена групи аудиту, щоб відмовитись від призначення будь-якого конкретного аудитора або технічного експерта, а для ОС перезатвердити групу у відповідь на будь-яке вагоме заперечення

4.7 Програму треба узгодити з керівництвом підприємства-заявника до початку проведення етапу 2. Спірні питання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів мають бути вирішені між керівником групи аудиту і уповноваженим представником підприємства.

4.8 Для реалізації програми перевірки і відображення її результатів щодо конкретних розділів програми у разі необхідності розробляють форми таких робочих документів:

а) перелік контрольних питань, який використовується для оцінки елементів системи управління;

б) форма для реєстрації спостережень під час перевірки;

в) форма для протоколу невідповідностей.

4.9 Всі робочі документи мають бути такими, щоб не обмежувати проведення додаткових заходів з перевірки, необхідність яких може бути виявлена на підставі інформації, одержаної під час перевірки.

Розроблена програма етапу 2 первинної сертифікації підписується керівником групи  аудиту, погоджується з керівником підприємства-заявника і затверджується керівником (заступником керівника) ОС.

4.10 Етап 2 первинної сертифікації системи управління включає такі процедури:

 • проведення попередньої наради;
 • проведення обстеження;
 • проведення заключної наради;
 • підготовку звіту про перевірку.

4.11 Попередню нараду організовують та проводять підприємство-заявник і керівник групи аудиту. У нараді беруть участь члени групи аудиту і персонал підприємства-заявника, який призначено для участі у проведенні перевірки. Під час попередньої наради:

 • рекомендують членів групи аудиту керівництву підприємства-заявника;
 • інформують учасників наради про мету та завдання перевірки, програму, методи і процедури перевірки;
 • установлюють офіційні засоби спілкування між аудиторами та персоналом підприємства;
 • узгоджують дату проведення заключної наради та проміжних нарад (у разі виникнення потреби в їх проведенні);
 • зўясовують всі незрозумілі питання програми перевірки.

4.12 За результатами попередньої наради складається та підписується керівником групи  аудиту протокол цієї наради.

Обстеження включає роботи з аналізу фактичного матеріалу та підготовки попередніх висновків для заключної наради.

4.13 Під час обстеження збирають потрібні дані про систему управління шляхом опитувань, вивчення документів і здійснення спостережень на ділянках, що перевіряються. Порівнюються одержані дані з відповідями підприємства-заявника на питання опитувальної анкети на етапі 1 сертифікаційного аудиту системи управління та інформацією, одержаною з інших джерел.

Ознаки, які вказують на можливість виникнення невідповідностей, фіксуються і окремо обстежуються. Усі спостереження, зроблені в ході перевірки, документуються.

Усі виявлені невідповідності реєструються у протоколі невідповідностей за встановленою формою за підписами члена групи аудиту, керівника групи аудиту та уповноваженого представника підприємства-заявника. Група аудиту аналізує коригування і коригувальні дії, терміни їх впровадження, надані замовником, щоб визначити їх придатність

4.14 Оцінка здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного рівня якості здійснюється на підставі аналізу відповідної інформації про якість продукції та спостережень за станом виробництва .

5 Аналіз і оформлення результатів перевірки

5.1 Аналіз фактичного матеріалу здійснюється з метою встановлення відповідності (чи невідповідності) елементів системи управління підприємства-заявника вимогам стандарту на систему управління, а також здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного рівня якості.

Аналіз проводиться відповідно до програми і контрольних запитань з перевірки і оцінки системи управління.

Невідповідності мають бути визначені термінами конкретних вимог нормативних документів, відповідно до яких здійснювалася перевірка.

Результати спостережень мають розглядатися керівником групи аудиту  разом з уповноваженим представником виробника. Всі спостереження, за результатами яких виявлено невідповідності, мають підтверджуватись виробником.

5.2 На підставі результатів аналізу фактичного матеріалу підготовлюють попередні висновки про відповідність (невідповідність):

 • системи управління в цілому вимогам нормативних документів на систему управління;
 • виробництва вимогам стабільного забезпечення потрібного рівня якості продукції.

Група  аудиту аналізує всю інформацію і докази аудиту, зібрані протягом аудитів етапу 1 і етапу 2, щоб перевірити отримані дані аудиту, і погодити висновки аудиту.

5.3 Після обстеження група  аудиту має провести заключну нараду з керівництвом підприємства та особами, які є відповідальними за обўєкти перевірки.

Основна мета наради - надати керівництву підприємства зауваження, складені за результатами перевірки і оцінки, а також зробити попередні висновки щодо можливості (неможливості) видачі сертифіката відповідності системи управління підприємства вимогам нормативних документів.

Зауваження подаються керівником групи аудиту  в усній формі та викладаються в протоколі залежно від їх вагомості і у формі, що забезпечує підприємству розуміння результатів перевірки.

Проведення наради оформляється протоколом, який підписують усі члени групи аудиту. З протоколом ознайомлюється керівництво підприємства, візує його і узгоджує з групою аудиту термін підготовки звіту про перевірку.

Керівник групи аудиту в протоколі заключної наради інформує організацію, аудит якої було проведено, якщо будуть необхідні додатковий повний або обмежений аудит або документовані докази (які повинні підтверджуватися протягом майбутніх наглядових аудитів) для підтвердження результативності коригування і коригувальних дій.

Один примірник протоколу зберігається в справі з сертифікації у ОС, другий - надається підприємству-заявникові.

5.4 За результатами перевірки оформляється звіт.

Звіт про перевірку підготовляє група  аудиту під керівництвом керівника групи аудиту. При цьому кожний аудитор подає свої спостереження про стан тих елементів системи управління підприємства, які він перевіряв. Звіт підписують усі члени групи аудиту. Група аудиту може визначати можливості для поліпшення, але не рекомендує конкретні рішення.

Керівник групи аудиту підписує звіт і несе відповідальність за його достовірність та повноту.

Звіт має містити:

 • загальні відомості про підприємство-заявника (назву, адресу, реєстраційний номер атестата акредитації органу);
 • відомості про підстави для проведення перевірки, мету, завдання та масштаби перевірки, експертів;
 • перелік основних документів, на відповідність яким здійснювалась перевірка;
 • відомості про програму перевірки;
 • результати етапу 1 та звіт за ним;
 • характеристику фактичного стану обўєктів перевірки;
 • зауваження щодо невідповідностей;
 • висновки групи аудиту щодо відповідності (невідповідності) системи управління вимогам нормативних документів;
 • вказівку про конфіденційність інформації, яку використано у звіті;
 • висновок про можливість (неможливість) видачі сертифіката;
 • відомості щодо організацій та осіб, яким надається звіт.

Термін складання звіту не повинен перевищувати 1 місяця після заключної наради. Підприємству-заявнику передається 1 примірник звіту. Звіт аудиту є конфіденціальним і може передаватися іншим особам тільки за письмовою згодою осертифкованого замовника, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.5 У результаті проведення етапу 2 первинної сертифікації системи управління можливі такі основні висновки:

 • система управління в цілому відповідає/не відповідає вимогам нормативної документації.

5.6 У разі позитивного висновку групи аудиту  заступник керівника ОС складає справу з сертифікації  і подає комплект документів на розгляд та експертизу менеджеру з якості.

При виявленні невідповідності в роботі на будь-якій стадії сертифікації менеджер з якості негайно доповідає про це керівнику ОС та його заступнику. Після того плануються та впроваджуються коригувальні дії, які погоджуються, у разі необхідності, з заявником, в тому числі позаплановий додатковий аудит.

Експертний висновок формується, підписується менеджером з якості і затверджується керівником ОС (або заступником керівника ОС СЯ).

Після затвердження експертного висновку керівником або заступником керівника ОС (тим, хто не приймав участі у перевірянні СУЯ заявника) виноситься рішення, за яким  готується проект сертифікату відповідності на систему управління і разом з комплектом документів подається для розгляду і отримання реєстраційного номеру у Реєстрі Системи Південтест.

Інформація, надана групою  аудиту до органу сертифікації для рішення щодо сертифікації, має включати щонайменше,

 • звіт про аудит;
 • посилання на невідповідності і, де необхідно, коригування і коригувальні дії, вжиті замовником;
 • підтвердження інформації, наданої органу сертифікації, що використовувалася під час розгляду заявки (див. 9.2.2);
 • рекомендацію, чи надавати або ні сертифікацію, разом з будь-якими умовами або спостереженнями.

У разі негативного висновку групи аудиту оцінка системи управління підприємства здійснюється повторно в обсязі усіх робіт та етапів, установлених цим розділом, за повною схемою.

ОС перед прийняттям рішення,  аналізує і підтверджує в Рішенні щодо сертифікації, що

 • інформація, надана групою аудиту, достатня відносно вимог сертифікації та галузі сертифікації;
 • проаналізовано, прийнято і підтверджено результативність коригування і коригувальних дій для всіх невідповідностей, які відображають:

1) неспроможність виконувати одну або більше вимог стандарту системи управління, або

2) ситуацію, що надає істотних сумнів про здатність системи управління замовника досягати запланованих результатів;

 • проаналізовано і прийнято заплановане замовником коригування і коригувальну дію для будь-яких інших невідповідностей.

Керівник ОС (або заступник керівника ОС (той, хто не приймав участі у перевірянні СУЯ заявника) ухвалює рішення щодо сертифікації на підставі оцінки отриманих даних аудиту і висновків і будь-якої іншої доречної інформації (наприклад, загальнодоступна інформація, коментарі від замовника на звіт про аудит). При цьому особа, що ухвалює рішення щодо надання сертифікації, повинна продемонструвати відсутність з її боку загроз неупередженості (наприклад, надати декларацію про свою неупередженість або відповідні свідчення посадових осіб організацій, що перевіряється). Рішення щодо сертифікації системи управління постачальника має виносити орган з сертифікації на підставі інформації, зібраної у процесі сертифікації, та будь-якої іншої доречної інформації. Дата надання чинності на сертифікаті не передує даті рішення щодо сертифікації. Керівник ОС або його заступник коли приймають рішення щодо надання сертифікації або ресертифікації конкретної організації-замовника не беруть участь в проведенні аудиту.

ОС несе відповідальність і зберігає повноваження для прийняття рішень щодо сертифікації, включаючи надання, підтримування, поновлення, розширення, скорочення, призупинювання і скасування сертифікації.

5.7 Термін дії сертифікату визначає ОС, але він не може перевищувати

трьох років. Виданий сертифікат реєструється менеджером з якості у Журналі виданих сертифікатів в системі ПІВДЕНТЕСТ. Разом з сертифікатом замовникові видається Типова програма технічного нагляду та Опис прав та обов'язків осертифікованих постачальників.

5.8 Термін дії сертифіката на систему управління не продовжується. Для отримання сертифіката на новий термін підприємство не пізніше як за три місяці до закінчення терміну його дії надсилає до органу з сертифікації систем управління  заявку на повторну сертифікацію.

Порядок повторної сертифікації системи управління визначає орган з сертифікації в кожному конкретному випадку з урахуванням результатів технічного нагляду за сертифікованою системою управління.

5.9 При будь-яких змінах у вимогах сертифікації, ОС письмово сповіщає його сертифікованих замовників. ОС при проведенні чергового технічного нагляду перевіряє, що кожний сертифікований замовник відповідає новим вимогам